Groenstrook aankopen

Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? Dan kunt u deze, onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van het geldende beleid, kopen.  Als u een woning huurt, dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen.

Download uitgiftebeleid  gemeentelijk  groen Bijvanck
Download uitgiftekaart

Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Als sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen.  Als u een groenstrook  wilt kopen, kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uitgifte.  U mag niet bouwen. Gaat u toch op de grond bouwen, dan kan de gemeente u sommeren het bouwwerk te slopen. De gemeente kan ook alsnog de prijs voor bouwgrond in rekening brengen. Het is illegaal om zonder toestemming de grond van de gemeente toe te eigenen.

Aanvragen

U kunt uw verzoek tot aankoop schriftelijk (bij voorkeur per mail ) indienen bij de gemeente. Het in behandeling nemen van uw aanvraag duurt 8 weken.

Download aanvraagformulier

Gemeente Blaricum
Team  vastgoed
Postbus 71
3755 ZH Eemnes
e-mail:grondzaken@blaricum.nl

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).
  • Situatieschets waarop de groenstrook staat aangegeven en  wat uw plannen zijn.
  • Een duidelijke kadastrale tekening.

Kosten

  • € 130 per m²
  • € 21,50  (klicmelding Kadaster) plus eventuele kosten voor het verleggen van kabels/leidingen
  • Notariële en kadastrale kosten