Dialoog Blaricum

De gemeente Blaricum denkt na over haar bestuurlijke toekomst en wil in de toekomst een deel van haar taken graag samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vormgeven. Om een beeld te krijgen van wat zij belangrijk vinden in hun directe leef- en werkomgeving en wat zij van andere onderwerpen vinden die de gemeente raken, zijn we eind augustus een dialoog met hen gestart.

In een rondetafelgesprek op 15 november 2016 wordt besproken hoe het vervolg eruit kan zien. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom om mee te praten in dit rondetafelgesprek.

 

De dialoog is eind augustus 2016 gestart met een (online) enquête. Vervolgens was er op 24 september een inwonertop (B100); ongeveer 100 inwoners gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van Blaricum. De film en foto’s geven een goed beeld van deze bijeenkomst. Ook waren er eind september afzonderlijke bijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De rapportage Toekomstperspectief van Blaricum: in dialoog met de samenleving beschrijft de uitkomsten van dit traject. Hierin worden achtereenvolgens de samenwerkingskracht van de gemeente en gemeenschap besproken, de top 9 ideeën van de B100 weergegeven en de kansen en opgaven voor Blaricum in de toekomst genoemd. De uitkomsten van de dialoog laten zien dat de inwoners tevreden zijn en het dorp willen houden zoals het is. Ook geven zij aan vaker/beter door de gemeente te willen worden gehoord en te willen blijven meepraten over de toekomst van het dorp. In de rapportage worden thema’s genoemd die de bouwstenen vormen voor een vervolg:

Behoud van een prettige leefomgeving en het dorpse karakter

Inwoners geven aan dat zij de rust en de ligging in het groen en dichtbij grote steden plezierig vinden. Voorzieningen zijn nabij en Blaricum kent in de directe omgeving veel mogelijkheden voor recreatie in de natuur. Doel is de identiteit van Blaricum, het authentieke dorpse karakter, in de toekomst te behouden.

Verbinden van wijken en buurten: sociaal en fysiek

Een deel van de inwoners is van mening dat de huidige samenhang tussen het Dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent, zowel sociaal als fysiek, onvoldoende is. Doel is het creëren van mogelijkheden om elkaar meer te ontmoeten. Dat kan fysiek door de verbinding tussen de dorpsdelen te verbeteren door bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden aan te leggen. Op sociaal vlak kan ontmoeting worden gestimuleerd door het organiseren van activiteiten waarin ontmoeting centraal staat.

Bereikbaarheid

De snelwegen A1 en A27 dragen bij aan een goede bereikbaarheid, maar zorgen ook voor overlast van geluid en fijnstof. Daarnaast is de tevredenheid over het openbaar vervoer laag, met name door de netto reistijden naar bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht. Doel is om invulling te geven aan de wens om overlast van wegen te beperken en de huidige groene omgeving te behouden en om een balans te vinden tussen de wens om zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar te zijn.

Bruisend Blaricum; promotie en marketing

Blaricum kan aantrekkelijk zijn voor (culturele) toeristen en hierop inspelen door het aanbieden van kunst-, architectuur-, wandel- en fietsroutes. Doel is om Blaricum te promoten als ontspannende plek om te verblijven met een uniek specialistisch winkelaanbod. Ook hier is de uitdaging om een balans te vinden tussen groei en behoud van de huidige rust.

Rol van de gemeente: stimuleer samenlevingskracht

Uit de dialoog kwam naar voren dat inwoners en ondernemers het bestuur het liefst in een klassieke overheidsrol zien. Maatschappelijke organisaties zijn tevreden over hun samenwerking met de gemeente. De ondernemers zijn dat minder. In het verlengde daarvan ligt een opgave voor het lokaal bestuur om voor communicatie en interactie een vernieuwingsslag te maken. Doel is om de identiteit van Blaricum te behouden en aandacht te hebben voor de benaderbaarheid van het gemeentebestuur en een verhoogde kwaliteit van de dienstverlening.