Buurtinitiatieven

Subsidie Buurtinitiatieven

Er is een subsidie beschikbaar gesteld aan inwoners van Blaricum ten behoeve van Buurtinitiatieven. De subsidie heeft als doel het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven van bewoners die de leefbaarheid en de sociale veiligheid verhogen en de buurtbewoners betrekken bij de buurt. Op basis van de verordening subsidieverstrekking Buurtinitiatieven gemeente Blaricum 2011 verleent de gemeente subsidie. De afgelopen jaren zijn er diverse subsidies verleend, maar het subsidieplafond is nog niet behaald, dus er kunnen nog steeds aanvragen worden ingediend.

Aanvragen

Indien u een aanvraag wilt indienen voor de subsidie Buurtinitiatieven dan kunt u dit doen uiterlijk 10 weken voorafgaand aan de dag waarop het buurtinitiatief waarvoor de subsidie is bedoeld plaatsvindt. Dit kan middels het bijbehorende aanvraagformulier en de handtekeningenlijst. Vervolgens beslist het college binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag en ontvangt u hierover bericht. U kunt vooraf de subsidiecriteria in de verordening doorlezen, zodat u weet op welke punten de aanvraag beoordeeld zal worden.

Voorbeelden van buurtinitiatieven

  • Een groep bewoners organiseert een thema-avond in de buurt over woonveiligheid
  • Een school die samen met ouders en omwonenden een (verkeers)actie organiseert in de buurt
  • Een groep bewoners die een grote opruim/schoonmaakactie organiseert in de buurt
  • Oprichting van een nieuwe Buurtpreventievereniging
  • Een buurtvader- en moeder project opstarten om (meer) in contact te staan met de jongeren in de buurt
  • Een blikvanger plaatsen om zwerfvuil in de buurt tegen te gaan in combinatie met een beheersplan van de buurtbewoners
  • In gezamenlijkheid met de buurt een groenvoorziening opknappen.

Documenten

Voor meer informatie over de subsidie Buurtinitiatieven kunt u mailen naar de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid via veiligheid@belcombinatie.nl of bellen via het algemene telefoonnummer 14 035.