Maatregelen vanwege coronavirus

 • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
 • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
 • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collegebesluitenlijst 11 januari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 januari 2011

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten besloten en openbare vergadering 4 januari 2011 Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011
Besluit: Het college besluit:
1. De raad te verzoeken om delegatie van de bevoegdheid van het heffen en innen van de retributie/heffingen met betrekking tot de brandweertaken;
2. De raad toestemming te vragen voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011
 
Onderwerp- Thema-lunchbijeenkomst gemeente Bussum
Besluit: College kiest voor 4 april 2011

Onderwerp- Openstelling Politieburerau Huizen-Blaricum
Besluit: Het college besluit:
1. De wijziging van de openingstijden voor kennisgeving aan te nemen;
2. Een en ander ter kennis te brengen aan de raad.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Renovatie busstation TerGooi
Besluit: Het college besluit, nadat de Provincie Noord-Holland de subsidiebeschikking heeft afgegeven, in te stemmen :

 1. Met de renovatie van het busstation TerGooi
 2. Vooruitlopend op de subsidiebeschikking de raad voor te stellen een krediet ter beschikking te stellen van € 335.000 voor de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie van het busstation TerGooi;
 3. Om Grontmij, nadat de subsidiebeschikking is ontvangen, opdracht te verlenen om de voorbereiding ter hand te nemen.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Plan van Aanpak uitbreiding begraafplaats
Besluit: Het college besluit het Plan van Aanpak uitbreiding begraafplaats vast te stellen.
 
Onderwerp- Bouwen in strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit Zalm II (36 t/m 54) te Blaricum
Besluit: Het college besluit een last onder dwangsom op te leggen van € 2.500 ineens aan Zalm II (36 t/m 54) en de bewoners te gelasten de strijdigheid op te heffen door:
 • Het balkonhek met een zitbankje te verwijderen en verwijderd te houden en de originele randbeveiliging terug te brengen of;
 • Een balkonhek te maken die aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Verlenging contract Hulp bij het Huishouden Wmo
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de verlenging van het contract voor Hulp bij het Huishouden (HH). De verlenging betreft het contract met de volgende aanbieders:
 • Stichting Amaris Groep
 • Royal Care B.V.
 • Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek B.V. (Vivium Zorggroep). De nieuwe einddatum van het contract wordt na de verlening 31 december 2011;
2. In te stemmen met de indexering van het huidige uurtarief (van € 21,95) per 1.1.2011. Deze tariefstijging is binnen het contract voorzien en valt binnen de corresponderende financiële raming.