Maatregelen vanwege coronavirus

 • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
 • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
 • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collegebesluitenlijst 15 maart 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 maart 2011


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 8 maart 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Bestemming buitenkunstwerken uit depot
Besluit: Het college besluit de beelden uit depot te halen en te herplaatsen.
 
Onderwerp- Burgerparticipatie    
Besluit: Het college besluit:
 1. Het onderwerp burgerparticipatie tot een structureel onderdeel te maken van het gemeentelijke beleidsproces volgens een vast kader, methodiek en spelregels, door vaststelling van de nota Burgerparticipatie in de BEL-gemeenten;
 2. De toepassing van de nota tweejaarlijks evalueren.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Vaststelling uitvoeringsnota Grondbeleid
Besluit: Het college besluit:
 1. De Uitvoeringsnota Grondbeleid vast te stellen;
 2. Vertrouwelijk ter kennisneming te brengen aan de raad

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Convenant gebiedsgericht beheer grondwater Masterplan ‘t Gooi
Besluit: Het college besluit:

 1. Tot het aangaan van het convenant en het bijbehorende gebiedsplan Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi
 2. Het convenant voor het Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi te ondertekenen;
 3. De burgemeester verleent mevrouw J.Z. de Joode-Baljet eenmalig een machtiging om namens het college het convenant te ondertekenen
 
Onderwerp- Vernieuwd woonruimteverdeelsysteem Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘vernieuwd woonruimteverdeelsysteem’ en het doen uitgaan van het door de colleges van de gewestgemeenten gezamenlijk gedragen persbericht;
 2. Het model Huisvestingsverordening Gooi & Vechtstreek alsmede het model convenant woonruimteverdeling Gooi & Vechtstreek ter besluitvorming voor te leggen aan de raad en
 3. De kosten opvangen binnen de begroting; zonodig in voor- of najaarsrapportage meenemen.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Inrichting WMO/CJG/CB Bijvanck
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de overeenkomst “Uitvoering en financiering loket WMO/CJG te Blaricum” tussen de gemeente Blaricum en stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken;
 2. De hogere huurkosten 2011 ( € 2.641) voor het CJG deel en het JGZ deel ten laste te brengen van kostenplaats Bedrijfsvoering;
 3. Stelpost van € 15.078 alleen in overleg met portefeuillehouder besteden.
 4. In te stemmen met de huurovereenkomst casco WMO/CJG loket