Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collegebesluitenlijst 21 juni 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 juni 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 14 juni 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Plan van aanpak: Veiligheidsmarkt Blaricum
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het plan van aanpak: veiligheidsmarkt Blaricum.
  2. De raad middels bijgevoegde oplegmemo te informeren over het plan van aanpak, als ingekomen stuk.
 
Onderwerp- Beschikbaar stellen GBA-gegevens.
Besluit: Het college besluit om GBA-gegevens beschikbaar te stellen van 1600 personen, in de leeftijdscategorie van 12 tot 80 jaar, die geselecteerd zijn door middel van een willekeurige steekproef.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus en wethouder mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Ontwerp uitwerkingsplan Deelplan C1 van De Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Deelplan Woongebied C1’ conform de betreffende artikelen van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
  2. Het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Deelplan Woongebied C1’ conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen en het overleg met instanties conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening te starten.


Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Brief Tergooiziekenhuizen
Besluit: Het college besluit de brief van de arts i.o.m. portefeuillehouder te beantwoorden; directie wordt via andere lijnen benaderd.


RONDVRAAG / MEDEDELINGEN

BEL Zwembad: Het college gaat (met een aantal wijzigingen/aanvullingen) akkoord met de vragen t.b.v. het behoefte onderzoek.
 

GGD/bezuinigingen: Het college gaat akkoord met het voorstel van de “Bestuurlijke werkgroep bezuinigingen GGD” en besluit de raad hierover te informeren via een memo.