Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collegebesluitenlijst 22 februari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 15 februari 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2011 conform vast te stellen.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Parkeerbeleid Oude Dorp
Besluit: Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de adviesnota “Hernieuwde aanpak parkeerproblematiek Oude Dorp” en in te stemmen met de daarin voorgestelde aanpak;
  2. Het RTG vragen de voorgestelde vervolgaanpak te bespreken; de aanpak is richtinggevend voor de verdere uitwerking.
 
Onderwerp- Rapportage Accountant n.a.v. tussentijdse controle 2010
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de rapportage; aanbevelingen verwerken in voor- en najaarsrapportages.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bezwaren tegen aanwijzing als beeldbepalend pand.
Besluit: Het college besluit:
  1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren;
  2. De concept-brieven te doen verzenden