Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collegebesluitenlijst 27 september 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp-Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder de heer R. Posthumus en wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Uitwerkingsplan Deelplan C1 van De Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit:
  1. De zienswijze van de heer W.R. van Zuiden ontvankelijk te verklaren;
  2. De zienswijze van de gemeente Huizen ontvankelijk te verklaren;
  3. Het Uitwerkingsplan ‘Deelplan Woongebied C1’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de ‘Reactienota Deelplan Woongebied C1’;
  4. Het besluit te publiceren en het vastgestelde Uitwerkingsplan ‘Deelplan Woongebied C1’ met bijbehorende stukken conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 
Onderwerp- Verkeerssituatie kruispunt Huizerweg/Naarderweg/Bergweg
Besluit: Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de analyse van bureau VIA en de door dit bureau ter nadere overweging gegeven aanpassingen/verbeteringen met alternatieven;
  2. Beslispunt 2 uit besluit d.d. 9 augustus 2011 (Nu geen maatregelen te meenemen, maar te zijner tijd eventueel combineren met groot onderhoud) in te trekken
  3. De memo ‘Verkeerssituatie kruispunt Huizerweg/Naarderweg/Bergweg’ bespreken in het RTG.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Uitslag Benchmark Wmo 2010.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de uitslag Benchmark Wmo.