Corona

Strategische visie

In de strategische visie ‘Blaricum, authentiek dorp in ’t Gooi’ wordt een beeld geschetst van Blaricum in 2030: hoe ziet de gemeente er dan uit op onder andere sociaal, cultureel en ruimtelijk gebied. Deze visie vormt de basis voor toekomstige (deel)plannen, zoals bestemmingsplannen.

De gemeenteraad heeft de definitieve versie van de strategische visie (pdf 1,7 MB) in januari 2010 vastgesteld.

In juni 2020 betrekt de gemeente haar inwoners bij het actualiseren van deze visie (uit 2010). Kijk voor meer informatie op: Blaricum 2030! Nieuwe strategische visie

Input

Voor het opstellen van de visie is allereerst een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie met als belangrijk doel inzicht krijgen in de identiteit van Blaricum. Ook is de gemeente op zoek gegaan naar de antwoorden op vragen als: welke voorzieningen moeten er zijn in 2030? Hoe moet Blaricum er over 20 jaar ruimtelijk uitzien? Wat is de mening over samenwerking met andere gemeenten? Enzovoorts. Inwoners, verenigingen, instellingen, lokale politici en ambtenaren hebben hiervoor input gegeven.

Blaricum nu

In de inventarisatie komt het Blaricum van 2009 naar voren als een dorp met een eigen karakter. De identiteit is samen te vatten in vier kernbegrippen: groen, vrijheid, rust en authentiek.

Blaricum in 2030

Uit de inventarisatie blijkt verder dat het behoud van het Blaricum van nu voorop moet staan. Voor de toekomst betekent dat, dat Blaricum in 2030 het volgende beeld laat zien:

 • dorps en kleinschalig
 • groen en blauw
 • sociaal en vrij
 • levendig en vitaal

Van visie naar missie

Het wensbeeld voor de toekomst komt grotendeels overeen met de huidige identiteit. Het dorpse/kleinschalige en het groene en sociale en vrije karakter zijn sterke kernwaarden die voor de toekomst behouden moeten blijven. Daarnaast is het gewenst dat de levendigheid van Blaricum wordt vergroot. Om de gewenste identiteit na te streven is een aantal doelstellingen geformuleerd:

 • ontmoeten stimuleren
 • fysieke verbindingen versterken
 • recreatie verbeteren
 • centrumgebieden meer kwaliteit geven
 • handhaven dorpse karakter
 • streven naar evenwichtige bevolkingsopbouw.

Randvoorwaarden

Om de huidige kernwaarden voor de toekomst te kunnen behouden moet in de toekomst wel worden voldaan aan een tweetal randvoorwaarden:

 • kleinschaligheid behouden
 • samenwerking in de regio versterken, met de BEL-samenwerking als uitgangspunt.