Corona

Duurzame energie in Gooi en Vechtstreek

De conceptversie van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de energieregio Noord-Holland Zuid, waar Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt, is klaar. De energieregio verwacht dat de komende 10 jaar bijna 4 keer zoveel wind- en zonne-energie opgewekt kan worden. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie in potentie kan worden opgewekt.

Duurzame energie

Samen willen we zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. In alle deelregio’s van Noord-Holland Zuid is gekeken naar mogelijke zoekgebieden voor wind- en zonne-energie, zo ook in Gooi en Vechtstreek.

Zoekgebieden in de regio

Tijdens lokale bijeenkomsten gaven de deelnemers op de kaart van de regio aan welke plekken zij geschikt vinden voor grootschalige opwek van duurzame energie. De voorkeur gaat daarbij uit naar de randen van stedelijke gebieden en gebieden langs weg- en waterwegen. Wethouder Liesbeth Boersen:

"Voor onze gemeente kijken we naar zoekgebieden voor zon op grote daken en voor zon op geluidsschermen langs de A27. Ook is de oostkant van de Stichtse brug een zoekgebied voor wind. Let wel, het gaat om zoekgebieden en dat zijn nog geen definitieve keuzes. In een volgende fase bekijken we, samen met lokale betrokkenen, of deze zoekgebieden verder uitgewerkt gaan worden."

Eerste stap

De concept-RES is geen eindresultaat, maar een eerste stap in langjarig regionaal proces. De RES komt op meerdere momenten op de bestuurlijke agenda’s voor vaststelling. De verwachting is om begin 2021 een eerste bod te kunnen doen. De concept-RES Noord-Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl/conceptRES