Bijvanck

De Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt. De gemeente kiest in deze wijk voor een integrale aanpak: renovatie van het groen, reconstructie van wegen, opknappen fietspaden, aanpak wateroverlast et cetera. Op dit moment zitten we in de fase van planvorming. We gaan ervan uit dat we in 2022 met de uitvoering van het plan kunnen starten.

Voor de gemeente is deze reconstructie van de wijk een goed moment om de mogelijkheden voor de toekomstige warmtevoorziening en de laadinfrastructuur in de wijk te onderzoeken. Hier waren afgelopen november en december al bijeenkomsten over. Nu is het tijd voor de volgende stap. 

Digitale enquête

Bewoners van de wijk hebben een brief ontvangen met een link naar een digitale enquête. Hierin kunnen zij aangeven of zij tevreden zijn met de huidige situatie en/of wensen uitspreken voor de wijk. Het projectteam bekijkt uw input. Helaas is niet alles mogelijk. Met de gehonoreerde ideeën gaat het projectteam vervolgens aan de slag.  

Telefonisch spreekuur

Bent u bewoner van de Bijvanck en heeft u vragen over de aankomende reconstructie? Maak dan een afspraak voor een telefonisch spreekuur. Hiervoor geldt: aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via e-mail naar ruimte@belcombinatie.nl  

Planning reconstructie

De voorontwerpfase zal de rest van 2020 duren. In 2021 wordt per deelgebied het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna start de uitvoering.

Verduurzamen

De gemeente streeft, in het verlengde van het Klimaatakkoord, naar CO2-reductie. Er wordt nagedacht over het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Verkenning

Over Morgen heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de Bijvanck te verduurzamen. Hoe zou deze wijk bijvoorbeeld anders verwarmd kunnen worden en hoe kan een goede infrastructuur aangelegd worden om elektrische auto’s op te laden? En wat betekenen al deze zaken voor de bewoners en netbeheerder Liander? Onderdeel van het onderzoek betrof ook overleg met de bewoners van de wijk. In november en december 2019 vonden er bewonersbijeenkomsten plaats waar Over Morgen een toelichting gaf. De adviezen van bureau Over Morgen gaat de gemeente nu bekijken. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de pagina Inspelen op de energietransitie in de Bijvanck.