Corona

Bijvanck

De Bijvanck is een wijk uit de jaren 70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen aan, waaronder het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen. Op dit moment zitten we in de fase van planvorming. We gaan ervan uit dat we in 2022 met de uitvoering van het plan kunnen starten.

Resultaten digitale enquête

Via een digitale enquête konden bewoners van de Bijvanck hun wensen en voorkeuren voor de wijk doorgeven. Uit de resultaten blijkt dat bewoners hun groene leefomgeving zeer waarderen. Ze maken graag een wandeling door de groenstrook en genieten van de ruimte en de rust. Tegelijkertijd zien bewoners kansen. Zo wordt er parkeerdruk ervaren en stoort men zich aan slecht wegdek. Bewoners zien graag dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. Het projectteam bekijkt nu deze input. Zoals eerder aangegeven is helaas niet alles mogelijk. Met de gehonoreerde ideeën gaat het projectteam aan de slag. Een samenvatting van de resultaten vindt u verderop deze pagina onder subkopje Document.

Reconstructie

In het volgende filmpje (publicatiedatum april 2020, inmiddels is de digitale enquête afgerond) geeft wethouder Liesbeth Boersen meer uitleg over de geplande reconstructie.

Planning reconstructie

De voorontwerpfase zal de rest van 2020 duren. In 2021 wordt per deelgebied het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna start de uitvoering.

Verduurzamen

Met een subsidie van de provincie Noord-Holland heeft adviesbureau Over Morgen onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de Bijvanck te verduurzamen. Hoe zou deze wijk bijvoorbeeld anders verwarmd kunnen worden? Hoe kan een goede infrastructuur aangelegd worden om elektrische auto’s op te laden? En wat betekenen al deze zaken voor de bewoners en netbeheerder Liander? In november en december 2019 vonden er bewonersbijeenkomsten plaats waar Over Morgen een toelichting gaf. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er nog geen eenduidige oplossing is voor de warmtetransitie. Voor de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s is wel een advies afgegeven. Over Morgen stelt voor om laadpleinen aan te leggen (met 5 laadpalen per locatie), verdeeld over de erven. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de zorg van inwoners over verrommeling van de wijk door (het gebrek aan) parkeerplaatsen en zoekverkeer binnen de woonerven.  

Om een weloverwogen besluit te nemen voor de warmteoplossing in de Bijvanck is aanvullend onderzoek nodig. De eerste stap is gezet door een quick scan te maken van de warmteopties. Over Morgen adviseert om een projectgroep op te richten voor een verdere verkenning. Dit is in lijn met de activiteiten die onderdeel zijn van de Transitievisie warmte. Het gehele rapport is te vinden op de pagina: Inspelen op de energietransitie in de Bijvanck

Document